Τηλ. επικοινωνίας: (+30) 210-6811011
e-mail: support@payslip.gr

Εργαλεία |

Τύποι αδειών

Άδειες

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κύριες κατηγορίες αδειών που είναι διαθέσιμες στο σύστημα PaySlip και η σύνδεσή τους με την κωδικοποίηση της πλατφόρμας ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που οι πελάτες μας έχουν ανάγκη για την διαχείριση επιπλέον κατηγοριών αδειών υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης αυτών στο σύστημα.
Όνομα Τύπος άδειας Κωδικός PaySlip Κωδικός Εργάνη Περιγραφή
Άδεια γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση Άδεια ιδωτικού δικαίου ΓΟΝ ΑΔΑΛ Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις (ΕΓΣΣΕ 2004 άρθρο12).
Κανονική άδεια Άδεια δημοσίου δικαίου ΚΑ ΑΔΚΑΝ N.3528/2007 άρ. 48 1. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται κανονική άδεια με αποδοχές δύο (2) μήνες μετά το διορισμό τους. Η άδεια που δικαιούνται να λάβουν οι υπάλληλοι ορίζεται σε δύο (2) ημέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας και δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τον αριθμό των ημερών κανονικής άδειας που δικαιούνται με τη συμπλήρωση ενός (1) έτους δημόσιας πραγματικής υπηρεσίας. 2. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δικαιούνται κανονική άδεια απουσίας με αποδοχές, η διάρκεια της οποίας ορίζεται σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες αν ακολουθούν εβδομάδα πέντε (5) εργασίμων ημερών και είκοσι τέσσερις (24) εργάσιμες ημέρες αν ακολουθούν εβδομάδα έξι (6) εργασίμων ημερών. Ο χρόνος της κανονικής άδειας επαυξάνεται κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα για κάθε έτος απασχόλησης και μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των είκοσι πέντε (25) ή τριάντα (30) εργασίμων ημερών προκειμένου για πενθήμερη ή εξαήμερη εβδομάδα εργασίας, αντίστοιχα. 3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να προσαυξάνεται ως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες ο αριθμός των ημερών κανονικής άδειας των υπαλλήλων που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές. (Εκδόθηκε η με αριθ. ΔΙΔΑΔ/φ.51/578/οικ. 6378/4-18 Μαρτ. 2008 (ΦΕΚ Β΄ 475) Απ. Υπ. Εσωτ., κατωτ. αριθ. 221. ) Ισχύει με τα όσα ορίζονται στην απόφαση : ΔΙΔΑΔ/Φ.51/261/26452/10-12-1999 (ΦΕΚ 2173/Β/17-12-1999) Η κανονική άδεια των υπαλλήλων που υπηρετούν σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών προσαυξάνεται ως ακολούθως: α) Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους νομούς Κιλκίς, Σερρών και Πέλλας κατά δύο (2) εργάσιμες ημέρες. β) Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους νομούς Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας και Δράμας κατά τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. γ) Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κερκύρας και Δωδεκαννήσου κατά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες. 4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε όσους έχουν κατά τις κείμενες διατάξεις διακοπές εργασίας. Οι υπάλληλοι αυτοί μπορούν, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να παίρνουν κανονική άδεια με αποδοχές ως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κατ' έτος. 5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προσαυξάνεται η κανονική άδεια των υπαλλήλων που απασχολούνται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ο αριθμός των ημερών προσαύξησης της κανονικής άδειας.

Σημαντικές πληροφορίες

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν το παρακάτω εργαλείο, ακόμα και αν δεν είστε χρήστης του Payslip.
  • Οι κωδικοί ΕΡΓΑΝΗ αντιστοιχούν στους κωδικούς που βρίσκονται δημοσιευμένοι στην πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ .

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο
support@payslip.gr